Klik hier

Click here

Cliquez ici


Deze website is gemaakt om te laten zien hoe uiterst wrede kindermishandeling veroorzaakt word door fraude die begint bij het Ministerie van Justitie, bij de Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht en te Eindhoven.

Deze fraude word daarna vervolgd en gesteund door de politie, de rechters van de diverse betrokken rechtbanken, de door de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakelde psychologe en psychiater, het Regionale en het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg te Utrecht en te Eindhoven, de scholen en de door Bureau Jeugdzorg ingeschakelde mediation.

De fraude betreft het verwijderen en negeren van een onderzoek in het Regionaal Psychiatrisch Centrum te Woerden en Nieuwegein naar de persoonlijkheidsstoornissen van een moeder. Deze moeder weigerde de aldaar aangeboden therapie en de vader kon daarom niet anders dan een echtscheiding aanvragen om het pasgeboren kind tegen moeder te beschermen.

Sindsdien liegt moeder over haar psychiatrische aandoeningen en zij word daarin gesteund door alle bovengenoemde instanties. De gevolgen, aanhoudende kindermishandeling en daaruit voortvloeiende gedragsproblematiek worden volledig genegeerd door alle betrokkenen.

De gedragsproblematiek word opzettelijk van een valse diagnose voorzien door een "psychologe" van de Herlaarhof te Vught om te verhullen dat deze veroorzaakt is door opzettelijke fraude door alle betrokkenen. Om dat te kunnen doen heeft de "psychologe" de bewijzen van de mishandelingen vernietigd en een fictief onderzoek verricht zonder zich aan de daarvoor geldende -en internationaal geaccepteerde- richtlijnen te houden.

Het volledige dossier (+/- 2500 pagina's) gaat gepubliceerd worden en betrokkenen moeten met naam en toenaam genoemd worden.

Zij dienen berecht te worden, ten eerste wegens het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een minderjarige maar ook wegens onttrekking aan de ouderlijke macht, valsheid in geschrifte en misbruik van macht en belastinggeld.

Deze website is voorlopig in aanbouw.


In Nederland geeft de Wet op de Jeugdzorg (art.1 sub m) de volgende definitie van Kindermishandeling: "Kindermishandeling is elke vorm van voor minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte waarvan de minderjarige in een afhankelijkheidsrelatie of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiŽle hulp, medische zorg en onderwijs."


Mocht U klachten hebben over deze website, dan staat de gang naar de rechter altijd open.Under construction


Sous Construction